Executive Search
headhunting
Account Manager
Sales Manager
Sales Manager New Business
Sales
Recente Vacatures
Er zijn momenteel geen vacatures aanwezig
meer vacatures >

Léon Vergnes, General Manager
ADP Zwitserland

"Kwaliteit en partnership"

Léon Vergnes, General Manager ADP Nederland
Lees meer..

Mark Bloem

"Qua werkwijze en denkwijze zitten we op één lijn."

Mark Bloem,
Algemeen Directeur SD Worx Nederland B.V.

Lees meer

Inschrijven

Wij verzoeken u de volgende gegevens zo compleet mogelijk in te vullen. Dit stelt ons in staat u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Personalia

Wilt u zich aanmelden met een nieuwe gebruikersnaam, kies dan een ander emailadres, deze zal gebruikt worden als gebruikersnaam of log in
Interface Search B.V. neemt uw privacy in acht en zal uw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze pagina staat het privacy reglement van Interface Search B.V. (Privacy Reglement). We raden u aan dit Privacy Reglement aandachtig door te nemen.
1. Wie is Interface Search B.V.?
Interface Search B.V. verzamelt de door uw verstrekte persoonlijke gegevens (persoonsgegevens) en gebruikt deze om u te helpen in contact te komen met potentiële werkgevers, zodat u mogelijk bemiddeld kan worden voor één of meerdere vacatures en/of opdrachten (Dienstverlening). Interface Search B.V. is gevestigd te 3992 DH te Houten aan de Hoofdveste 19.
2. Welke informatie wordt door Interface Search B.V. verzameld en verwerkt?
Om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening die Interface Search B.V. aanbiedt, dient u een persoonlijk profiel aanmaken. Bij het aanmaken van dit persoonlijk profiel moet u een aantal persoonsgegevens invullen.
Nadat u deze gegevens hebt ingevuld wordt automatisch een profiel aangemaakt. Dit profiel bevat de gegevens die u hebt opgegeven tijdens het aanmaken van het persoonlijk profiel.
Automatisch gegenereerde informatie
Interface Search B.V. verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie tijdens uw gebruik van de online dienstverlening. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres, de datum van het invullen van de persoonsgegevens, en "cookies". Voor zover Interface Search B.V. deze informatie gebruikt, is het altijd geanonimiseerd.
3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Interface Search B.V.deze?
Ter uitvoering van de dienstverlening maakt Interface Search B.V. gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. cookies zijn kleine stukjes informatie die onze server naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.
In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc, door u aangegeven voorkeuren en de tips en discussies waarop u bent geabonneerd) om een volgend gebruik van de dienstverlening te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast uw IP-adres geen naam- of adresgegevens of andere persoonsgegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw volgende gebruik van de dienstverlening geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de dienstverlening of dat u geen toegang hebt tot (onderdelen van) de dienstverlening. Om meer over deze functies te weten te komen, kunt u uw browser instructies of de help functie van uw browser raadplegen.
Als u wel gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat u uitlogt indien u een openbare computer verlaat. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere dienstverleningen aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in u browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
4. Voor welke doeleinden zal Interface Search B.V. gegevens over u gebruiken?
Doeleinden
Interface Search B.V. zal informatie over u voor de volgende doeleinden gebruiken:
Om de dienstverlening aan u te verlenen;
Om u informatie toe te zenden omtrent de eigen dienstverleningen van Interface Search B.V.;
Om geanonimiseerde statistische data op te stellen en de dienstverlening te beveiligen;
Om uw informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen;
Om de dienstverlening aan te passen en te verbeteren.
Interface Search B.V.gebruikt automatisch gegenereerde data voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van haar website en de dienstverlening. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (geen Persoonsgegevens).
Gebruik door derden
Zonder uw expliciete toestemming zal Interface Search B.V. uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame). Interface Search B.V. kan uw gegevens wel verstrekken aan derden voorzover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de dienstverlening aan u en/of voorzover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde u IP-adres). Ten slotte kan Interface Search B.V. uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.
5. Op welke wijze beschermt Interface Search B.V. uw Persoonsgegevens?
Interface Search B.V. zal uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, en in overeenstemming met de wet verwerken.
Interface Search B.V. vereist dat u de gegevens invult waar een asterisk (*) achter staat. Het is niet verplicht om de gegevens in te vullen waar geen asterisk (*) achter staat.
Interface Search B.V. zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Interface Search B.V. zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.
6. Doorgifte buiten de EU
Voor zover persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden in overeenstemming met dit Privacy Reglement, en deze derde partijen zijn gevestigd buiten de Europese Unie, gebeurd een dergelijke doorgifte enkel indien dat land een passende beveiligingsniveau waarborgt, of indien de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen uw en Interface Search B.V., of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van u en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst. Door het gebruik van de dienstverlening geeft u actief toestemming om de gegevens buiten de Europese Unie door te geven.
7. Overdracht onderneming
Het kan voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van Interface Search B.V. worden overgedragen aan een derde partij of dat Interface Search B.V. fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook uw persoonsgegevens worden overgedragen.
8. Inzage in en corrigeren van uw Gegevens
U kunt te allen tijde (de verwerking van) uw persoonsgegevens inzien of corrigeren. U zult daarvoor in moeten loggen op u eigen profiel. De eventuele wijzigingen kunnen daar worden doorgevoerd.
Ten aanzien van de persoonsgegevens die niet in u profiel te vinden zijn, bijvoorbeeld IP-adres, kan u u vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot Interface Search B.V. wenden met het verzoek u mede te delen of uw persoonsgegevens worden verwerkt. Interface Search B.V. deelt u schriftelijk binnen vier weken mee of uw persoonsgegevens worden verwerkt. Vervolgens kan u Interface Search B.V. verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. Interface Search B.V. deelt u binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk mede of dan wel in hoeverre hij aan het verzoek voldoet. Een weigering is met redenen omkleed. Een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd.
Bij verwijdering van persoonsgegevens zullen wij enkel een geanonimiseerde archiefkopie van de gegevens bewaren. Als uw persoonsgegevens ook toegankelijk waren voor derden die de dienstverlening gebruikten, zijn wij niet in staat om uw gegevens uit hun systemen te verwijderen. U zult in dat geval die derden zelf aan moeten spreken op verwijdering van de gegevens.
Wanneer u niet langer of juist wel informatie van Interface Search B.V. of van derden wenst te ontvangen, kan u uw voorkeuren wijzigen door in te loggen op u profiel en u instellingen wijzigen.
9. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Interface Search B.V.?
Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die via de website zijn verkregen. Op de website kunnen mogelijk ook links naar websites van derden staan. Interface Search B.V. accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of dienstverleningen van derden.
10. Mogen minderjarigen gebruik maken van Interface Search B.V.?
Interface Search B.V. is bedoeld voor personen die 18 (achttien) jaar of ouder zijn. Indien u jonger bent dan 18 (achttien) jaar mag u geen gebruik maken van de dienstverlening. Door akkoord te gaan met dit Privacy Reglement, gaat Interface Search B.V. er van uit dat u inderdaad 18 (achttien) jaar of ouder bent.
11. Kan dit Privacy Reglement worden gewijzigd?
Dit Privacy Reglement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website.
Ja
CAPTCHA Image Herlaad captcha Speel captcha
Voer alstublieft de juiste beveiligingscode in.
Interface contactgegevens